Od 1  do 31 grudnia 2022 r. będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

 

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

- jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora
albo
- posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Przez zatrudnienie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Osoby posiadające stopień doktora, a niebędące pracownikami podmiotu (np. zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło), nie mogą ubiegać się o stypendium.

 

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie OSF w dniu 1 grudnia 2022 r. Wcześniej nie będzie możliwości zapoznania się z działaniem systemu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie MEiN