Chcąc zniwelować ewentualną barierę językową, AEH zapewnia pełną pomoc w zakresie tłumaczenia i korekty językowej artykułów, kierowanych do wysoko punktowanych czasopism (minimum 70 punktów). Tłumaczeniami zajmują się profesjonalni tłumacze, a korektę wykonuje biuro językowe „American Journal Experts”. Tłumacze w trakcie swej pracy konsultują się na bieżąco z autorem tekstu w celu zapewnienia najwyższej jakości produktu finalnego.

Warunkiem przyjęcia artykułu do tłumaczenia/korekty językowej jest zamieszczenie w nim afiliacji AEH. Praca powinna spełniać szczegółowe wytyczne redakcyjne: merytoryczne i techniczne (np. format tekstu, styl przypisów, zgodność treści z zakresem czasopisma, właściwa struktura tekstu itp.). Takie artykuły należy przesyłać na adres m.staniewski@vizja.pl z podaniem tytułu czasopisma, w którym artykuł ma być opublikowany.

Korektę językową wykonuje się w pracy już zrecenzowanej i poprawionej, o ile sugerowana jest ona przez recenzentów (słaby język, błędy językowe wytknięte przez recenzentów).

Wyżej wymieniona pomoc językowa może dotyczyć także tekstów opracowywanych na potrzeby składanych wniosków grantowych oraz monografii z poziomu II (w tym rozdziałów). W przypadku takich monografii, finansowanie odbywa się w ramach środków przyznanych w postaci mini-grantów na monografie.

Zarówno w stosunku do artykułów, wniosków grantowych, jak i monografii lub rozdziałów w monografiach, o których mowa powyżej, autorstwa etatowych pracowników AEH (zatrudnionych na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym), dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, AEH finansuje pełny koszt tłumaczenia i korekty. Jeśli zaś współautorem jest osoba z innej jednostki/uczelni, AEH dofinansuje koszty proporcjonalnie do liczby autorów będących pracownikami AEH.

Pracownik badawczo-dydaktyczny i badawczy może skorzystać z pomocy finansowej AEH w ww zakresie w stosunku do trzech prac naukowych, zaś warunkiem sfinansowania tłumaczenia/korekty językowej kolejnej (innej) pracy jest opublikowanie lub przyjęcie do publikacji choćby jednej pracy z trzech wcześniej dofinansowanych.

Powyższe  zasady dostępności, proporcjonalności kosztów oraz minimum punktowego obowiązują także w stosunku do pokrywania kosztów publikacyjnych takich jak: ASC (Article Submission Charge) oraz APC (Article Processing Charge).

Każdorazowa chęć skorzystania z ww finansowania, wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Prorektora ds. nauki, wyrażanej na wniosek zainteresowanego pracownika.

Szczegółowe zasady finansowania reguluje zarządzenie Prorektora ds. nauki